BLUEPRINTING YOUR FUTURE
BLUEPRINTING YOUR FUTURE

TOPPrivacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะถูกใช้กับลูกค้าที่ใช้บริการของจีเนียส ผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ และ/หรือการได้รับรายงานผลวิเคราะห์ดีเอ็นเอ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะถูกใช้กับเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่รวมถึงเว็บไซต์อื่นๆ หรือบริการอื่นๆที่ได้มีการเสนอจาก บริษัท จีเนียส เจเนติกส์ จำกัด
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจวิธีการที่ บริษัท จีเนียส เจเนติกส์ จำกัดได้ทำการรวบรวม ใช้ เก็บรักษา และนำส่งข้อมูลที่ได้รับมาจากผู้ใช้งาน เมื่อมีการใช้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

ข้อมูลที่เรารวบรวม
เมื่อมีการเข้าถึงหรือมีการใช้งานบนเว็บไซต์นี้ หรือบริการอื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสั่งซื้อชุดเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ หรือการเปิดใช้งานบัญชีภายใต้บริการของจีเนียส หรือการส่งตัวอย่างน้ำลาย/เนื้อเยื่อกลับมาที่เรา รวมถึงการปรึกษาด้านพันธุศาสตร์ การปรึกษาแพทย์ และทีมนักวิทยาศาสตร์ การซื้อผลิตภัณฑ์ เราจะทำการรวมรวมและเก็บไว้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้อาจสามารถระบุตัวตนของคุณ หรือสามารถแสดงความเกี่ยวเนื่องกันกับลักษณะของคุณ และข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานได้ รายละเอียดด้านล่างนี้อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและเก็บรักษาไว้

 1. "ข้อมูลทั่วไป" เป็นข้อมูลที่คุณให้เกี่ยวกับตัวคุณและ / หรือคนอื่น ๆ เมื่อทำการลงทะเบียนบัญชีสำหรับและ / หรือใช้บริการของเรา (เช่น ชื่อ, อีเมล, ที่อยู่, รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน และข้อมูลการชำระเงิน)
 2. "ข้อมูลทางพันธุกรรม" เป็นข้อมูลจากพันธุกรรมของคุณ (เช่น As, Ts, Cs และ Gs จากตำแหน่งต่างๆบนจีโนมของคุณ) ซึ่งได้มาจากการประมวลผลของเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มและ / หรือน้ำลายโดยจีเนียสหรือคู่สัญญากับจีเนียส, รวมถึง ผู้จัดจำหน่าย, และผู้รับมอบหมายจากจีเนียส
 3. “ ข้อมูลที่รายงานโดยผู้ใช้” คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับตัวคุณรวมถึงลักษณะส่วนบุคคล, สภาพของโรค, และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอื่น ๆ
 4. “ ข้อมูลการสำรวจ” คือข้อมูลที่คุณกรอกลงในแบบสำรวจในขณะที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชีจีเนียสของคุณ ข้อมูลการสำรวจอาจถูกนำมาใช้เพื่อการวิจัยจีเนียสหากคุณได้ให้ความยินยอมตามเอกสารยินยอม
 5. "เนื้อหาของผู้ใช้" คือข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากผู้ใช้นอกเหนือจากข้อมูลทั่วไป, ข้อมูลทางพันธุกรรม, ข้อมูลที่ผู้ใช้รายงาน, ข้อมูลการสำรวจ เช่นข้อความ, วิดีโอ, ข้อความ, เพลง, ซอฟต์แวร์, เสียง, ภาพถ่าย, กราฟิกหรือวัสดุอื่น ๆที่สร้างขึ้น โดยผู้ใช้บริการจีเนียส ไปยังหรือผ่านจีเนียส
 6. "ข้อมูลพฤติกรรมบนเว็บ" เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการที่คุณใช้งานบนเว็บไซต์ ของ Geneus (เช่นประเภทเบราว์เซอร์, โดเมน, การดูหน้าเว็บ) ที่รวบรวมผ่านไฟล์บันทึก, คุกกี้ และเทคโนโลยีเว็บบีคอน

นอกจากนี้เรามีการรวบรวม “ข้อมูลรวม” ซึ่งหมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกนำไปปะปนและรวมอยู่กับข้อมูลของผู้ใช้งานอื่น เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งข้อมูลลักษณะนี้ ไม่สามารถที่จะระบุตัวตนของผู้ใช้งานคนใดคนหนึ่งได้

วิธีการที่เราใช้งานข้อมูล
จีเนียสจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้อความนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ก.เพื่อให้บริการและวิเคราะห์ และพัฒนาบริการของเรา

จีเนียสเก็บรวบรวมข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลการสำรวจ ข้อมูลอื่นๆที่ลูกค้าได้ให้เรามา และข้อมูลรวม เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ให้บริการ วิเคราะห์ และทำให้บริการของเราดียิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้ข้อมูลของคุณไปในทางที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ได้แก่

 1. เปิดบัญชีผู้ใช้งาน อนุญาตให้มีการซื้อ และจัดการการชำระเงิน สื่อสารกับคุณ และการกระทำอื่นๆปรับใช้ตามความต้องการของคุณ (เช่น การแนะนำลูกค้า)
 2. ให้ และเพิ่มการใช้งานบนเว็บไซต์และโมบายล์แอปพลิเคชัน รวมถึงการยืนยันการใช้งานของคุณ และให้บริการข้อมูลแบบจำเพาะ รวมถึงการติดตามการใช้งานบริการของเรา
 3. ติดต่อคุณเกี่ยวกับเรื่องบัญชีการใช้งาน หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา (เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย, ปรับเปลี่ยนการรักษาความปลอดภัย, หรือประเด็นอื่นๆ)
 4. บังคับใช้เงื่อนไขการใช้บริการและข้อตกลงอื่นๆ
 5. ติดตามและตรวจสอบและป้องกันการใช้งานที่ผิดกฎหมายบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อต่อต้านสแปม และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอื่นๆ
 6. เพื่อดำเนินการวิจัย และพัฒนากิจกรรมอื่นๆ อันอาจจะเป็น การประมวลผลข้อมูลและงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ และการดำเนินการควบคุมมาตรฐานต่างๆ

ข. เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ และส่งมอบรายงานผลตรวจทางพันธุกรรม

การจะได้มาซึ่งผลวิเคราะห์ผ่านบริการของเรานั้น คุณจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้งาน และลงทะเบียนชุดเก็บตัวอย่างเข้าระบบ และทำการส่งตัวอย่างนั้นกลับมายังบริษัทของเราก่อน ห้องปฏิบัติการของเราจะดำเนินการวิเคราะห์ตัวอย่างที่คุณได้ส่งกลับมาให้เรา โดยการส่งมอบข้อมูลดิบ(raw data) จากสารพันธุกรรมให้เรา หลังจากนั้นเมื่อเราได้รับข้อมูลดิบจากสารพันธุกรรมแล้ว เราจะทำการวิเคราะห์และส่งมอบรายงานผลวิเคราะห์ให้อีกครั้งหนึ่ง ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณซื้อ จีเนียสจะทำทุกวิถีทางในการพัฒนาบริการของเราเช่น การวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรวมถึงการระบุการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ค. ทำการส่งแบบสอบถามและจัดโพล

เราให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของคุณ จึงอาจมีการส่งแบบสอบถาม โพล หรือการร้องขอให้คุณช่วยพูดถึงผลิตภัณฑ์ เพื่อการพัมนาผลิตภัณฑ์ คุณสามารถเลือกได้เองว่าข้อมูลใดบ้างที่ต้องการจะแบ่งปันให้เรา และสามารถปฏิเสธได้หากไม่ต้องการ

ง. เพื่อให้บริการด้านการสื่อสารและการตลาด

เมื่อคุณได้ทำการสร้างบัญชีผู้ใช้งานบนจีเนียส คุณกำลังยอมรับว่าเราอาจมีการส่งโปรโมชันและการแนะนำผลิตภัณฑ์อื่นๆผ่านอีเมล รวมถึงอาจมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับบริการของเราเป็นระยะ รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่และโปรโมชัน คุณสามารถยกเลิกการติดตามและการสื่อสารจากเราได้ทุกเมื่อ

วิธีการที่เราใช้และแบ่งปันข้อมูลของคุณ และทางเลือกอื่นๆของคุณ

 1. จีเนียสจะไม่แบ่งปันข้อมูลทางพันธุกรรมหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของคุณให้แก่นายจ้าง หรือผู้รับประกันภัยของคุณ
 2. รายงานผลวิเคราะห์ของคุณอาจะถูกเปิดเผยแก่แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ หรือใครก็ตามที่คุณยินยอมให้เปิดเผยในฐานะโค้ชด้านสุขภาพของคุณ ระหว่างที่ใช้บริการของเรา จีเนียสจะไม่เปิดเผยรายงานผลของคุณให้คนอื่นใดทราบหรือรับรู้เด็ดขาด หากไม่ได้ถูกสั่งโดยคำสั่งของกฎหมาย
 3. หากมีผู้ที่นำผลิตภัณฑ์ของเราไปขายต่ออีกทอดหนึ่ง จะต้องได้รับการยินยอมจากคุณให้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเท่านั้น ถึงจะมีผลทางกฏหมายได้
 4. เราอาจมีการใช้รหัสดีเอ็นเอของคุณ เฉพาะในลักษณะของตัวเลขแบบพิเศษ ร่วมกับข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลจากแบบสอบถาม และข้อมูลส่วนบุคคล เท่านั้น ซึ่งจะไม่มีการระบุชื่อ หรือข้อมูลติดต่ออื่นใด และอาจมีการเข้ารหัสเพื่อใช้เป็นการภายในเท่านั้น เช่น การยืนยันความถูกต้องของข้อมูลทางพันธุกรรม การพัฒนาคุณภาพและความแม่นยำของรายงานผลวิเคราะห์ของจีเนียส การพัฒนารายงานผลพันธุกรรมและ/หรือบริการอื่นๆ
 5. เราอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากเราเชื่อว่าการเปิดเผยนั้นถูกสั่งโดยคำสั่งศาล กฎหมาย หรือการบังคับใช้อื่นๆ
 6. การจะใช้บริการวิเคราะห์พันธุกรรมของเรานั้น คุณจะต้องทำการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรืออาจได้รับเป็นของขวัญจากเราก่อน ซึ่งจะมีการส่งชุดเก็บตัวอย่างไปให้คุณ และคุณต้องทำการลงทะเบียนชุดเก็บตัวอย่างและส่งกลับมาที่เรา เมื่อห้องปฏิบัติการของเราทำการวิเคราะห์ตัวอย่างเสร็จเรียบร้อย เราจะได้รับข้อมูลดิบทางพันธุกรรมผ่านระบบที่มีความปลอดภัย และแสดงเพียงแค่รหัสบาร์โค้ดเท่านั้น ตัวอย่างของคุณและสารพันธุกรรมของคุณจะถูกทำลายหลังจากที่ห้องปฏิบัติการทำการวิเคราะห์ตัวอย่างเสร็จสิ้น ขึ้นอยู่กับนโยบาย การปฏิบัติและกฎของทางห้องปฏิบัติการ
วิธีการที่เราปกป้องข้อมูลของคุณ
จีเนียสใส่ใจและจริงจังกับความไว้วางใจที่คุณมอบให้เรามาก เรามีการดูแลข้อมูลที่ได้รับมา เก็บรักษา และดำเนินการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของคุณแบบผิดกฎหมายหรือไม่ถูกต้อง และเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีวิธีการใดที่สามารถป้องกันการจารกรรมทางอินเตอร์เน็ตที่ได้ผลแบบ 100%
คุณควรพึงระลึกเสมอว่าการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนั้น อยู่ในความรับผิดชอบของคุณด้วยเช่นกัน เราให้คุณดูแลและรับผิดชอบรหัสผ่าน คำถามลับ และคำตอบลับ และข้อมูลเพื่อการยืนยันสิทธิ์อื่นๆที่คุณใช้งานในการเข้าถึงบริการของเรา คุณไม่ควรเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้แก่บุคคลอื่นใด และควรรีบแจ้งจีเนียสทันทีที่คุณพบว่ามีการเข้าถึงการใช้งานของบัญชีคุณโดยไม่ถูกต้อง

ทางเลือกอื่นๆ
คุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึง รวบรวม ทำให้ถูกต้อง และลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเองเมื่อใดก็ได้
เราทำหน้าที่เพียงให้การเข้าถึงข้อมูลต่างๆบนบัญชีผู้ใช้งานจีเนียสของคุณเท่านั้น หากคุณไม่สามารถเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งาน หรือทำบัญชีผู้ใช้งานสูญหาย รวมถึงอีเมลที่ใช้งาน กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์โดยทันที อย่างไรก็ตามเราอาจมีการเรียกขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณเพื่อยืนยันให้แน่ชัดว่า บัญชีนั้นๆเป็นของคุณจริง ก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลใดๆก็ตาม หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม หรือข้อมูลที่ให้มานั้นไม่เพียงพอ จีเนียสจะไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้การร้องขอใดๆนั้นเป็นผล เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหล
คุณอาจตัดสินใจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเองให้แก่บุคคลอื่นเช่น ครอบครัว เพื่อน แพทย์ หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่น ที่นอกเหนือไปจากบริการของเรา รวมถึงบุคคลที่สามเช่น โซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือเครือข่ายสังคมอื่นๆ
จีเนียสจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าวทั้งสิ้น ในกรณีที่คุณได้ทำการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น
หากคุณไม่ต้องการจะใช้บริการของเราอีกต่อไป โปรดติดต่อเราโดยตรงเพื่อยกเลิกการใช้บริการ

การยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขการใช้บริการของเราทั้งหมด การที่จะใช้บริการของเรานั้น คุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน และได้ยินยอม ยอมรับต่อนโยบายและเนื้อหาทั้งหมดนี้ทุกประการ
หรือถ้าหากคุณไม่ยินยอม หรือไม่สบายใจกับเนื้อหาส่วนใดก็ตามในนโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้บริการของเรา คุณอาจหยุดการใช้บริการนี้ได้ทันที

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
จีเนียสสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้เป็นครั้งคราว และเมื่อมีการปรับเปลี่ยน จีเนียสจะทำการสร้างสำเนาใหม่สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่ออัปเดทบนเว็บไซต์ ข้อกำหนดเพิ่มเติมใหม่ใด ๆ จะมีให้สำหรับคุณจากหรือผ่านบริการ

คุณเข้าใจและยอมรับว่าหากคุณใช้บริการหลังจากวันที่นโยบายความเป็นส่วนตัวเปลี่ยนไป จีเนียสจะถือว่าการใช้งานของคุณเป็นการยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรับปรุงแล้ว

ข้อมูลการติดต่อ
หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณสามารถส่งจดหมาย หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หาเราได้ดังที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท จีเนียส เจเนติกส์ จำกัด
37/1 ซอยวชิรธรรมสาธิต 51 
ถนนสุขุมวิท 101/1
บางจาก พระโขนง
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
10260

Privacy@GeneusDNA.com

Tel. 02-010-0489

      

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถูกปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562.